گالری دشت مشاء

تصاویر زیبایی از دشت مشاء منتشر شده در خبرگزاری مهر / عکاس حمزه محمد حسینی

 

 

منبع : خبرگزاری مهر